عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت عمومي ديوان عالي كشور

اصلاحيه

پيرو رأي وحدت رويه شماره : 565 ـ 18/4/70 مندرج در روزنامه رسمي شماره : 13559 ـ 7/7/70 صفحه دوم، ستون دوم، پاراگراف ششم (قسمت رأي) سطر 2، اشتباهاً (... دوم خرداد ماه 1356...) درج گرديده ، که (... دوم مردادماه 1356 ...) صحيح است.