عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 161 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1370/12/13

-

تاريخ 13/12/70 به شماره دادنامه 161 کلاسه پرونده 70/199
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاکي : دفتر هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري .
موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان.
مقدمه : الف – هيأت تجديد نظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 70/54 موضوع تقاضاي تجديد نظر ستاد مرکزي هيأت واگذاري زمين نسبت به دادنامه شماره 599 – 30/10/69 صادره از شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در پرونده کلاسه 15/68/701 طي دادنامه 1412 ـ 3/9/70 چنين رأي صادر نموده است نظر به اين که موضوع شکايت منطبق با بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رأي صادره قطعي و غير قابل تجديد نظر شکلي است فلذا ضمن رد تجديد خواهي اقدامات بعدي به عهده تجديد نظر خواه است.
ب – هيأت تجديد نظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 70/714 موضوع تقاضاي تجديد نظر هيأت واگذاري زمين استان باختران نسبت به دادنامه 369 ـ 16/5/70 صادره از شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در پرونده کلاسه 70/163 طي دادنامه 1467 ـ 20/9/70 چنين رأي صادر نموده است:
نظر به اين که از طرف تجديد نظر خواه هيأت واگذاري زمين استان باختران ايراد و اعتراض موجهي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده است و بر کيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه 369 ـ 16/5/70 صادره از شعبه چهاردهم ايراد شکلي به نظر نمي رسد بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوي تأييد مي شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي – نظر بر اين که تصميمات متخذه ازناحيه هيأت هاي 7 نفره واگذاري زمين استان ها و هم چنين ستاد مرکزي هيأت هاي واگذاري زمين در زمره تصميمات اداري است و به استناد ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري احکام ديوان در موردي که عليه واحدهاي مذکور در بند الف ماده 11 صادر گرديده قابل تجديد نظر شکلي است و بدين ترتيب احکام صادره از ناحيه شعب ديوان عليه تصميمات هيأت هاي ياد شده و هم چنين ستاد مرکزي قابل تجديد نظر و رسيدگي شکلي در هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد. عليهذا دادنامه شماره 1467 مورخ 20/9/70 صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري که برهمين مبنا و براساس انطباق موضوع شکايت بدوي بر بند الف ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و جواز طرح اعتراض در هيأت مزبوره در اين گونه موارد صادر گرديده تأييد مي گردد. رأي صادره به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد رضا عباسي فرد


روابــــط صریـــــــــح