عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13797
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/3
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/24

تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت جابه جايي اعتبارات سال 1371 طرح هاي عمراني

جناب آقاي مسعود روغني زنجاني
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت دولت در جلسه مورخ 1371/3/24، به موجب اين حکم به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور جهت جابه جايي اعتبارات سال 1371 طرح هاي عمراني موضوع بند (ج) تبصره (18) قانون «بودجه سال 1371 کل کشور»، توزيع اعتبارات جاري و عمراني رديف 503145 – جبران کمبود اعتبارات ناشي از سياست تعديل اقتصادي دولت، موضوع بند (الف) تبصره (22) قانون فوق الذکر – و نيز تعيين سهميه و تأمين و ابلاغ اعتبار رديف 503137 افزايش حقوق کارکنان دولت به دستگاههاي اجرايي مشمول، تعيين مي شويد.


روابــــط صریـــــــــح