عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13797
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/3
  • تعداد مواد:20
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي - کميسيون مسکن و شهرسازي و راه و ترابري در تاریخ 1371/3/26
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/4/14

قانون نظام مهندسي ساختمان

‌ماده 1 ـ به منظور تنسيق امور مربوط به حرفه‌هاي مهندسي معماري، ساختمان، شهرسازي، تأسيسات و ساير [...ادامه]

‌ماده 2 ـ در مركز هر استان يك سازمان به نام "‌سازمان نظام مهندسي ساختمان استان" كه [...ادامه]

‌ماده 3 ـ براي تشكيل "‌سازمان استان" وجود حداقل 30 نفر مهندس واجد شرايط مقيم حوزه آن [...ادامه]

‌ماده 4 ـ براي عضويت "‌سازمان استان" دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي (‌اختصاراً پروانه اشتغال) [...ادامه]

‌ماده 5 ـ هر سازمان داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه در تهران از 15 نفر عضو [...ادامه]

‌ماده 6 ـ هر يك از سازمانهاي استان داراي يك شوراي انتظامي (‌شوراي انتظامي استان) خواهد بود [...ادامه]

‌ماده 7 ـ مراجع قضايي در رسيدگي به اتهامات صاحبان حرف مذكور در اين قانون كه ناشي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ در دعاوي كه موضوع آنها امور ساختماني موضوع ماده 1 اين قانون باشد محاكم [...ادامه]

‌ماده 9 ـ به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان "‌هيأت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي" متشكل از [...ادامه]

‌ماده 10 ـ "‌شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان" مركب از 9 نفر در مركز كشور تشكيل [...ادامه]

‌ماده 11 ـ هزينه‌هاي "‌سازمانهاي استان" از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء و همچنين كمكهاي اعطايي دولت [...ادامه]

‌ماده 12 ـ ادارات كل مسكن و شهرسازي موظفند تسهيلات لازم براي تأسيس "‌سازمان استان" را فراهم [...ادامه]

‌ماده 13 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي نظام مهندسي و گزارش [...ادامه]

‌ماده 14 ـ از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي در هر محل اعلام خواهد كرد وزارتخانه‌ها [...ادامه]

‌ماده 15 ـ در شهرهايي كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي و با كسب نظر وزارت [...ادامه]

‌ماده 16 ـ سازمانهاي استان مي‌توانند تشكيل كانونهاي مهندسي شهرستان را در شهرستانهايي كه مهندسين واجد شرايط [...ادامه]

‌ماده 17 ـ اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها [...ادامه]

‌ماده 18 ـ شهرداريها، صاحبان حرف مهندسي ساختمان و مالكين در شهرهاي واقع در حوزه شمول "‌مقررات [...ادامه]

‌ماده 19 ـ به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در مقابل صدور تمديد "‌اجازه اشتغال [...ادامه]

‌ماده 20 ـ اين قانون از تاريخ تصويب جايگزين "‌قانون نظام معماري و ساختماني" مصوب 1352 و [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و ده تبصره طبق اصل 85 قانون اساسي [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح