عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13794
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/30
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/17

تصويبنامه در مورد لغو آيين نامه نحوه اعزام كمپرسيهاي مردمي به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/3/17 بنا به پيشنهاد شماهر 12640/10/و مورخ 1370/10/7 وزارت جهاد سازندگي تصويب نمود: