عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13791
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/27
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/17

‌آيين‌نامه اجرايي قانون خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي، و به استناد‌ماده (5) قانون "‌خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري" مصوب 1370، آيين‌نامه اجراي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود: