عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13787
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/22
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1371/3/20

مصوبه شوراي عالي اداري در ارتباط با واگذاري بخشي از امور و وظايف وزارت كشاورزي

شوراي عالي اداري در بيست‌و‌هشتمين جلسه مورخ 1371/3/20،بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به منظور نيل به اهداف برنامه توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت جلب مشاركت مردم در امور مشاركت‌پذير و واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي به بخش غيردولتي و هدايت و سازماندهي مردم بدين منظور در اجراي مصوبه شماره 29/دش مورخ 1369/11/2 شوراي عالي اداري در ارتباط با واگذاري بخشي از امور و وظايف وزارت كشاورزي،موارد زير را تصويب نمود: