عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13787
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/22
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[مجلس شوراي اسلامي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/3/26
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/3/27

قانون اصلاح ماده 35 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي


روابط زیرمجموعه