عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13786
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/21
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/17

تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به ماده 11 آيين نامه استخدام پيماني

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/3/17 بنا به پيشنهاد شماره 7228/د مورخ 1370/12/4 سازمان امور اداري و استخدامي کشور تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (1) به ماده (11) آيين نامه استخدام پيماني موضوع تصويب نامه به شماره 2282/ت 664 مورخ 1368/6/15 اضافه مي شود و شماره تبصره ماده مزبور به تبصره (2) تغيير مي يابد:
تبصره 1 – کميته موضوع اين ماده مي تواند براي متصديان مشاغل فني و تخصصي، ضوابطي به منظور برقراري فوق العاده مخصوص تعيين نمايد و پس از تصويب شوراي حقوق و دستمزد، در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي قرار دهد تا فوق العاده مخصوص متصديان مزبور، راساً از طرف دستگاه ذي ربط بر مبناي تعيين شده، برقرار و پرداخت گردد.