عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13786
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/21
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/24

تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت جابجايي اعتبارات سال 1371

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/3/24 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي مسعود روغني زنجاني معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور جهت جابه جايي اعتبارات سال 1371 طرح هاي عمراني موضوع بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1371 کل کشور، توزيع اعتبارات جاري و عمراني رديف 503145 – جبران کمبود اعتبارات ناشي از سياست هاي تعديل اقتصادي دولت، موضوع بند (الف) تبصره (22) قانون فوق الذکر – و نيز تعيين سهميه و تأمين و ابلاغ اعتبار رديف 503137 ـ افزايش حقوق کارکنان دولت – به دستگاههاي اجرايي مشمول، تعيين مي شود.
تصميمات نماينده مذکور در حکم تصميمات هيأت وزيران مي باشد.