عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13786
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/21
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/20

تصويبنامه در خصوص واگذاري پروژه هاي عمراني نيمه تمام مدارس استان ها

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/3/20 بنا به پيشنهاد شماره 23200/11/103 مورخ 1370/9/17 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي تبصره (1) ماده (7) قانون «تأسيس مدارس غير انتفاعي» ـ مصوب 1367 – تصويب نمود: