عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/31

اجازه برگزاري دومين سمينار بين‌المللي سيلو و تأسيسات ذخيره‌اي توسط وزارت بازرگاني

1371.03.31 ـ .15130ت151ه ـ 1371.04.13 ـ 394
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.31 بنا به پيشنهاد شماره 100.15064 مورخ 1371.3.19 وزارت بازرگاني، و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون"‌نحوه اعمال نظار بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌دومين سمينار بين‌المللي سيلو و تأسيسات ذخيره‌اي" توسط وزارت بازرگاني از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير امكانات وزارتخانه‌هاي جهاد‌سازندگي، كشاورزي، راه و ترابري، صنايع، سازمان برنامه و بودجه و سازمان غله كشور مجاز مي‌باشد.