عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/31

اجازه برگزاري جشنواره بين‌المللي فيلمهاي كوتاه و مستند توسط استانداري همدان

1371.03.31 ـ .11536ت148ه ـ 1371.04.13 ـ 393
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.31 بنا به پيشنهاد شماره 30.10328 مورخ 1371.3.19 استاندار همدان، و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "‌نحوه‌اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌جشنواره بين‌المللي فيلمهاي كوتاه و مستند" توسط استانداري همدان از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير امكانات استانداري مزبور و شهرداري‌همدان، مجاز مي‌باشد.