عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/31

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و هشت ميليون ريال بابت هزينه‌هاي جاري شعبه دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي به دفتر‌مزبور

1371.03.31 ـ .11762ت146ه ـ 1371.04.13 ـ 391
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.31 بنا به پيشنهاد شماره 252.1331 مورخ 1371.3.7 نهاد رياست جمهوري ـ دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي‌جمهوري اسلامي ايران ـ تأييد شماره 3803 ـ 33 مورخ 1371.3.24 سازمان برنامه و بودجه، و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ دويست و هشت ميليون (208000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ بابت هزينه‌هاي جاري شعبه دفتر خدمات حقوقي‌بين‌المللي و پرداخت حق‌السهم دولت جمهوري اسلامي ايران در ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده آمريكا، براي شش ماهه اول سال 1371 در اختيار دفتر‌خدمات حقوقي بين‌المللي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.