عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/25
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/4/14

‌اجازه انتقال مالكيت چهارده قطعه زمين متعلق به سازمان صدا و سيماي ج.‌ا.‌ا در بندر عباس به وزارت امور اقتصادي و دارايي

1371.03.25 ـ .15547ت9ك ـ 1371.04.21 ـ 388
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.3.25 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد مشترك شماره 23.384.6190 مورخ 1371.2.14 وزارت امر اقتصادي و دارايي و سازمان صدا و سيما و‌به استناد مواد (117) و (118) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌انتقال مالكيت چهارده (14) قطعه زمين متعلق به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران جمعاً به مساحت 6650 متر مربع به پلاك شماره 36 فرعي از‌يك اصلي واقع در (‌گلشهر) قطعه يك بخش 2 بندر عباس به وزارت امور اقتصادي و دارايي درازاي انتقال مالكيت شش دانگ يك باب خانه به پلاك شماره 12‌واقع در كوي ناي بند بخش يك بندرعباس به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي‌باشد.