عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/25
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/4/15

اجازه واگذاري حق استفاده ملك موضوع نامه وزارت آموزش و پرورش به وزارت كشور

1371.03.25 ـ .15642ت12ك ـ 1371.04.22 ـ 387
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.3.25 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور و آموزش و پرورش و به استناد ماده (114) قانون محاسبات عمومي كشور ـ‌مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌وزارت آموزش و پرورش مجاز است حق استفاده ملك موضوع نامه شماره 810.15687 مورخ 1370.12.1 آن وزارت را با رعايت ساير مقررات مربوط به‌وزارت كشور واگذار نمايد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور