عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13786
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/21
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/24

تصويبنامه در مورد ترخيص و ورود كتب، نشريات و مجلات علمي، پژوهشي و آموزشي توسط دستگاههاي دولتي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد شماره 100.27330 مورخ 1370.6.10 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (47) قانون "‌مقررات‌صادرات و واردات" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌ترخيص كتب، نشريات و مجلات علمي، پژوهشي و آموزشي كه توسط دستگاه‌هاي دولتي وارد مي‌شوند ـ به استثناي مواردي كه توسط وزارت فرهنگ و‌ارشاد اسلامي منع گردد ـ حسب مورد با موافقت وزارتخانه ذيربط يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مجاز مي‌باشد.