عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/24

‌تعيين آقاي روغني زنجاني معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت‌جابجايي اعتبارات سال 1371 طرح‌هاي عمراني

1371.03.24 ـ .16281ت138ه ـ 1371.04.07 ـ 355
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب‌نمودند:
‌آقاي مسعود روغني زنجاني معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت جابجايي اعتبارات سال 1371‌طرح‌هاي عمراني موضوع بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1371 كل كشور، توزيع اعتبارات جاري و عمراني رديف 503145 ـ جبران كمبود اعتبارات‌ناشي از سياستهاي تعديل اقتصادي دولت، موضوع بند (‌الف) تبصره (22) قانون فوق‌الذكر ـ و نيز تعيين سهميه و تأمين و ابلاغ اعتبار رديف 503137 ـ افزايش‌حقوق كاركنان دولت ـ به دستگاه‌هاي اجرايي مشمول، تعيين مي‌شود.
‌تصميمات نماينده مذكور در حكم تصميمات هيأت وزيران مي‌باشد.