عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/24

‌اضافه گرديدن وزارت كار و امور اجتماعي به فهرست نهايي دستگاه‌هاي مسئول كميسيونهاي مشترك ايران و دولتهاي خارجي

1371.03.24 ـ .14679ت133ه ـ 1371.04.04 ـ 353
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد شماره 1.508 ـ 200 مورخ 1371.3.9 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك ايران و كويت تعيين، و به فهرست نهايي دستگاه‌هاي مسئول كميسيونهاي مشترك ايران‌و دولتهاي خارج ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .75436ت542 ه مورخ 1370.12.27 اضافه مي‌گردد.