عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/20
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/4/3

‌اجازه ايجاد 3254 پست ثابت و موقت سازماني به منظور طراحي تشكيلات دادستاني كل، دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب‌اسلامي

1371.03.20 ـ .16494ت8ك ـ 1371.04.10 ـ 351
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.3.20 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر لزوم ايجاد پست سازماني به منظور طراحي تشكيلات "‌دادستاني‌كل، دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي" بر اساس مفاد ماده (4) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 (‌موضوع نامه شماره.837‌د مورخ 1371.2.23 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون مزبور تصويب نمودند:
‌ايجاد سه هزار و دويست و پنجاه و چهار (3254) پست ثابت و موقت سازماني با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده (4) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني‌دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 مجاز مي‌باشد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور