عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/17

الحاق متني به عنوان تبصره يك به ماده 1 آيين‌نامه استخدام پيماني

1371.03.17 ـ .11903ت126ه ـ 1371.03.31 ـ 332
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد شماره .7228‌د مورخ 1370.12.4 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
‌تصويب نمودند:
‌متن زير به عنوان تبصره يك (1) به ماده (11) آيين‌نامه استخدام پيماني ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .52282ت664 مورخ 1368.6.15 ـ اضافه مي‌شود و‌شماره تبصره ماده مزبور به تبصره (2) تغيير مي‌يابد:
‌تبصره 1 ـ كميته موضوع اين ماده مي‌تواند براي متصديان مشاغل فني و تخصصي، ضوابطي به منظور برقراري فوق‌العاده مخصوص تعيين نمايد و پس از‌تصويب شوراي حقوق و دستمزد، در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي قرار دهد تا فوق‌العاده مخصوص متصديان مزبور، رأساً از طرف دستگاه ذيربط بر‌مبناي ضوابط تعيين شده، برقرار و پرداخت گردد.