عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/17

اجازه برگزاري سومين اجلاس هماهنگي خدمات مراقبت پرواز كشورهاي عضو ايكائو توسط وزارت راه و ترابري

1371.03.17 ـ .14359ت125ه ـ 1371.03.31 ـ 331
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد شماره 2905.11 مورخ 1371.3.12 وزارت راه و ترابري، و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون"‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌سومين اجلاس هماهنگي خدمات مراقبت پرواز كشورهاي عضو ايكائو" توسط وزارت راه و ترابري از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير امكانات آن‌وزارت، مجاز مي‌باشد.