عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/17

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال جهت انجام مرمت منزل استاد جلال‌الدين همايي به فرهنگستان زبان و ادب‌فارسي

1371.03.17 ـ .11474ت115ه ـ 1371.03.20 ـ 329
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به درخواست شماره 72179 مورخ 1371.2.23 فرهنگستان زبان و ادب فارسي و تأييد شماره 1073 ـ353462 ـ 1 مورخ 1371.3.17 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌مبلغ سه ميليون (30.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني9 قانون بودجه سال 1371 كل كشور تأمين و براي‌انجام مرمت منزل استاد جلال‌الدين همايي (‌موضوع تصويب‌نامه شماره .9886ت114ه مورخ 1371.3.20) در اختيار فرهنگستان زبان و ادب فارسي قرار‌گيرد.