عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/17

اجازه ورود خودروهاي متعلق به اتباع كشورهاي تركمنستان آذربايجان و ارمنستان

1371.03.17 ـ .14767ت139ه ـ 1371.04.07 ـ 328
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد شماره 13.932 ـ 531.350 مورخ 1371.2.20 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (174) آيين‌نامه‌اجرايي قانون امور گمركي مصوب 1351 تصويب نمودند:
‌ورود خودروهاي متعلق به اتباع كشورهاي تركمنستان، آذربايجان و ارمنستان به صورت ترانزيت با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح