عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/17

اجازه واگذاري حق استفاده از ملكي در اصفهان به فرهنگستان زبان و ادب فارسي توسط نهاد رياست جمهوري

1371.03.17 ـ .9886ت114ه ـ 1371.03.20 ـ 327
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و به استناد ماده (114) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب‌نمودند:
‌نهاد رياست جمهوري مجاز است حق استفاده از ملك به شماره ثبتي (2769) واقع در اصفهان (‌موضوع نامه شماره 6788 مورخ 1371.3.17 نهاد رياست‌جمهوري) را به فرهنگستان زبان و ادب فارسي واگذار نمايد.


روابــــط صریـــــــــح