عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/13

‌ايجاد برخي تسهيلات گمركي، بانكي و اداري براي واحدهاي ساخت و تعمير كشتي ـ و سازه‌هاي دريايي مستقر در بنادر‌شمالي و جنوبي كشور

1371.03.13 ـ .7064ت143ه ـ 1371.04.07 ـ 324
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 5050 ـ 01 مورخ 1371.2.2 وزارت صنايع سنگين، و به استناد اصل يكصد و سي هفتم‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌واحدهاي ساخت و تعمير كشتي و سازه‌هاي دريايي مستقر در بنادر شمالي و جنوبي كشور با تأييد وزارت صنايع سنگين از تسهيلات ويژه گرمكي، بانكي و‌اداري مشروح زير برخوردار مي‌شوند:
1 ـ خريد و ورد كالا به طور مستقيم از خارج كشور بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادي با مسئوليت شركت متقاضي، بلامانع است.
2 ـ ترخيص كالاي وارداتي با فاكتور فروشنده مجاز است.
3 ـ خروج قطعات، ماشين‌آلات، ابزارآلات و تجهيزات به خارج از كشور، جهت تعمير و بازسازي بدون سپرده پيمان ارزي و سپرده بانكي و با نامه تعهد شركت‌متقاضي، مجاز مي‌باشد.
4 ـ گمركات كشور شرايط ايجاد نمايند كه ترخيص كالاي ورودي يا خروجي براي اين واحدهاي صنعتي در حداقل زمان امكان‌پذير باشد.
5 ـ اخذ هر گونه سود بازرگاني و حقوق گمركي براي قطعات، ماشين‌آلات، ابزار و تجهيزات كشتيهاي خارجي كه براي تعمير مراجعه مي‌كنند ممنوع، و در مورد‌كشتيهاي ايراني حداكثر به ميزان تعرفه ورود كشتيهاي، وارداتي مي‌باشد.
‌اين قبيل كالاها مشمول مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نمي‌شوند.
6 ـ اعطاي ويزاي ورود به كشور به كارشناسان خارجي كه مدت قامت آنان كمتر از دو ماه باشد، در صورت تقبل مسئوليت توسط شركت متقاضي با درخواست‌مستقيم مدير عامل شركت‌هاي موضوع اين مصوبه و رعايت ساير شرايط مندرج در تصويب‌نامه شماره 2103 ـ .7ت1052مج مورخ 1368.12.13 مجاز‌مي‌باشد.
7 ـ كارشناسان خارجي موضوع بند (6) اين تصويب‌نامه از شمول مقررات مربوط به اخذ پروانه اشتغال اتباع بيگانه، معاف مي‌باشند.
8 ـ نقل و انتقال درآمدهاي ارزي به منظور انجام خريد كالاها و خدمات از حسابهاي ارزي داخلي و خارجي واحدهاي مذكور با هماهنگي بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران بلامانع است.
‌تبصره ـ اين گونه نقل و انتقالات بايد در پايان هر سال به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شود.
9 ـ شناورهايي كه به منظور انجام تعميرات به واحدهاي مذكور مراجعه مي‌نمايند، از پرداخت حقوق و عوارضي كه توسط سازمان بنادر و كشتيراني از كشتيها‌دريافت مي‌شود، معاف مي‌باشند.
10 ـ بخشي از محوطه واحدهاي كشتي‌سازي موضوع اين مصوبه با تأييد گمرك ايران منطقه ويژه حراست شده گمركي محسوب گرديده، مشمول مقررات‌مربوط به مناطق ويژه حراست شده گمركي مي‌باشد.
11 ـ كليه كالاهاي مورد نياز صنعت تعمير و ساخت كشتي و سازه‌هاي دريايي از ساير گمركات و مبادي ورودي به منطقه آزاد گمركي مندرج در بند (1) از طريق‌هوايي، درايي و زميني، پاسوان خواهند شد.
12 ـ اجراي بندهاي (1 و 2 و 3 و 6 و 8) منوط به تخصيص ارز مربوط از محل درآمدهاي ارزي شركت مزبور مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح