عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/13

‌تعيين آقاي حميد ميرزاده معاون اجرايي رييس جمهور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازگشت و‌اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي

1371.03.13 ـ .13314ت121ه ـ 1371.03.24 ـ 323
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.13 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب‌نمودند:
‌آقاي حميد ميرزاده معاون اجرايي رييس جمهور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازگشت و اشتغال مهاجرين جنگ تحملي تعيين‌مي‌شود. تصميمات نماينده مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.