عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/13

اجازه ترخيص يك دستگاه خودروي نيسان پاترول اهدايي به وزارت مسكن و شهرسازي

1371.03.13 ـ .14176ت122ه ـ 1371.03.26 ـ 322
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.13 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و موافقت وزارت صنايع سنگين، و به استناد بند (6) ماده واحده قانون‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌ترخيص يك (1) دستگاه خودروي نيسان پاترول اهدايي به وزارت مسكن و شهرسازي با معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مجاز‌مي‌باشد.