عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/13

اجازه ورود و ترخيص سه دستگاه خودروي سواري بنز استيشن و سه دستگاه ميني‌بوس نيسان توسط كميته امداد امام خميني

1371.03.13 ـ .9381ت117ه ـ 1371.03.20 ـ 321
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.13 بنا به درخواست وزارت بازرگاني و موافقت وزارت صنايع سنگين، و به استناد بند (69 قانون "‌مقررات مربوط به‌ورود خودروي سواري در موارد خاص" مصوب 1370، و بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه 1371 تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص سه (3) دستگاه خودروي سواري بنز استيشن، و سه (3) دستگاه ميني‌بوس نيسان اهدايي (‌موضوع نامه شماره 13490 مورخ 1371.3.9‌وزارت بازرگاني) توسط كميته امداد امام خميني با رعايت ساير مقررات مجاز مي‌باشد.