عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ معاون اول رئيس جمهور در تاریخ 1371

غير قابل افزايش بودن اعتبارات رديفهاي 1.1 و 1.12 در مصوبات راجع به اختصاص مبالغي جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.03.13 ـ 6613 ـ 1371.03.13 ـ 311
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در ادامه امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب‌نامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد:
‌در مصوبه شماره 2911 مورخ 71.2.22، اعتبار پروژه رديف 1.1 از فصل عمران شهرها (‌نوسازي پل پنجم اهواز9 و در مصوبه شماره 3450 مورخ 71.2.12‌اعتبار پروژه رديف 1.12 از فصل بهداشت و درمان و تغذيه (‌بازسازي بيمارستان شهيد بقائي)، قابل افزايش نمي‌باشد..ي