عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/11
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/6/8

اجازه فروش مجموعه شهري خانه‌سازي شهر صنعتي اراك به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به وزارت صنايع سنگين

1371.03.11 ـ .22709ت28ك ـ 1371.06.14 ـ 307
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.3.11 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.8690ت825 مورخ 1369.3.23)، بنا به پيشنهاد شماره 67928 مورخ 1370.11.1 وزارت صنايع سنگين و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي‌كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند: