عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/10

اصلاح بند 10 ماه يك اصلاحي آيين‌نامه استقلال داري و مالي انستيتو پاستور ايران

1371.03.10 ـ .9308ت112ه ـ 1371.03.18 ـ 305
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.10 بنا به پيشنهاد شماره 1053 مورخ 1371.3.5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و به استناد تبصره 31‌قانون بودجه سال 1339 تصويب نمودند:
‌بند 10 ماده يك اصلاحي آيين‌نامه استقلال اداري و مالي انستيتو پاستور ايران مصوب 1339 (‌موضوع تصويب‌نامه شماره .127720ت440ه مورخ1369.11.8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
10 ـ معاون پژوهشي انستيتو پاستور ايران (‌دبير شوري)