عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/10

اجازه صدور سه هزار تن بذر ذرت هيبريد

1371.03.10 ـ .9153ت109ه ـ 1371.03.18 ـ 302
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.10 بنا به پيشنهاد شماره 1880.710.13 ـ 3284 مورخ 1371.3.4 و به استناد ماده (47) قانون مقررات صادرات و‌واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌اتحاديه مركزي تعاون روستايي مي‌تواند نسبت به صدور سه هزار (3000) تن بذر ذرت هيبريد مشمول تعرفه (10.05) جدول ضميمه آيين‌نامه مقررات‌صادرات و واردات با نظر وزارت كشاورزي و با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد.