عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/6
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/6/23

اجازه ايجاد دويست و سي و سه پست ثابت و موقت سازماني در سازمان زمين‌شناسي كشور

1371.03.06 ـ .31424ت29ك ـ 1371.06.28 ـ 299
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.3.6 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي‌دولتي مصوب 1366 در "‌سازمان زمين‌شناسي كشور" و لزوم ايجاد و افزايش پست سازماني (‌موضوع نامه شماره .7734‌د مورخ 1371.12.26 سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون مزبور تصويب نمودند:
‌ايجاد دويست و سي و سه (233) پست ثابت و موقت سازماني در سازمان زمين‌شناسي كشور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده (4) قانون "‌نحوه تعديل نيروي‌انساني دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 مجاز مي‌باشد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور