عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/6
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/5/7

‌اجازه ايجاد دو هزار و دويست و سي و سه پست ثابت و موقت سازماني در سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران

1371.02.06 ـ .30049ت21ك ـ 1371.05.10 ـ 297
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.3.6 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر لزوم ايجاد پست سازماني به منظور طراحي تشكيلات "‌سازمان‌قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران" بر اساس ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب 1366 (‌موضوع نامه شماره.318‌د مورخ 1371.1.26 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي"‌مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌ايجاد دو هزار و دويست و سي و سه (2233) پست ثابت و موقت سازماني در سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با رعايت نسبتهاي مقرر‌در ماده (4) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 مجاز مي‌باشد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور