عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/3/19
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/6

اجازه اقدام نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي يكصد نفر كارشناس امور فني به وزارت صنايع

1371.03.06 ـ .10644ت4ك ـ 1371.03.31 ـ 294
‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.3.6 با توجه به اختيارات تفويض هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.92066ت 890 مورخ 1368.10.7)، بنا به درخواست وزارت صنايع و پيشنهاد شماره .413‌د مورخ 1371.2.1 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به‌استناد بند "‌الف" تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
‌وزارت صنايع مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي يكصد (100) نفر در مشاغل فني (‌كارشناس امور فني صنايع و كارشناس توليد و بهره‌وري) با‌دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي در واحدهاي استاني و شهرستاني از محل اعتبارات مصوب خود و با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور