عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/6

سياست اعطاي تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير دولتي

1371.03.06 ـ .9899ت118ه ـ 1371.03.20 ـ 291
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6 بنا به پيشنهاد شماره 2189 مورخ 1371.2.2 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (19) قانون عمليات‌بانكي بدون ربا مصوب 1362، و با توجه به تبصره (2) ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1368، و بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست اعطاي تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير دولتي را به شرح‌زير تصويب نمودند:
‌سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در افزايش مانده كل تسهيلات اعتبار بانكها به بخش غير دولتي در سال 1371 به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌تبصره 1 ـ درصدهاي مذكور در صدر مصوبه، توسط مجمع عمومي بانكها قابل تغيير خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ استفاده دولت از منابع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1371 مجاز مي‌باشد.