عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/6

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال جهت تكميلي ابنيه فني و روكش آسفالت سرد راه حسن‌آباد ـ چرمشهر به‌وزارت راه و ترابري

1371.03.06 - .10345ت103ه - 1371.03.16 - 289
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6 بنا به پيشنهاد شماره 20367.11 مورخ 1370.12.16 وزارت راه و ترابري و تأييد شماره 2077 ـ 33 مورخ1371.2.29 سازمان برنامه و بودجه،‌و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال از محل رديف 503002 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1371 كل كشور، جهت تكميل‌ابنيه فني و روكش آسفالت سرد راه حسن‌آباد ـ چرمشهر در اختيار وزارت راه و ترابري قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه‌گردد.بخشهاي اقتصادي


سهم (‌درصد)


كشاورزي و آب                             


20%


صنعت و معدن                              


37%


ساختمان و مسكن                           


32%


بازرگاني، ساير خدمات و متفرقه            


11%


جمع كل                                   


100%