عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/6

مسافرت وزير كشاورزي به كشورهاي كنيا و مجارستان

1371.03.06 ـ .9664ت101ه ـ 1371.03.16 ـ 288
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال‌نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌وزير كشاورزي به كشورهاي كنيا و مجارستان مسافرت نمايند.