عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/3

مسافرت وزير بازرگاني به كشور بحرين

1371.03.03 ـ .9665ت104ه ـ 1371.03.16 ـ 285
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.3 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال‌نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" مصوب 1370 تصويب نمود:
‌وزير بازرگاني به كشور بحرين مسافرت نمايند.