عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/3

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت قسط سوم خريد ساختمان استوديوي ميثاقيه به‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1371.03.03 ـ .10311ت94ه ـ 1371.03.11 ـ 284
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.3 بنا به درخواست شماره 41.7692.11.1009 مورخ 1370.12.28 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، و تأييد شماره1997 ـ 33 مورخ 1371.2.28 سازمان برنامه و بودجه، و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1371 كل كشور به منظور‌پرداخت قسط سوم خريد ساختمان استوديو ميثاقيه در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه‌هزينه گردد.