عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13778
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/10
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1371/3/21

‌قانون اجازه ايجاد تسهيلات قانوني براي اجراي طرحها و برنامه‌هاي مصوب سال 1371