عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13772
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/3
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/10

تصويبنامه در مورد اضافه كار كاركنان دولت

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/3/10 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
عبارت زير به انتهاي بند (1) تصويبنامه شماره 3465/ت 35 ه مورخ 1371/2/13 اضافه مي گردد:
«دستگاههاي اجرايي مي توانند به حداکثر تا (20) درصد از کارکنان خود با تشخيص بالاترين مقام اجرايي بين (60) تا (120) ساعت در هر ماه، اضافه کار پرداخت نمايند. تصويبنامه شماره 46245/ت 454 ه مورخ 1370/10/18 به قوت خود باقي است.»