عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

ماده (16) به شرح زير اصلاح و تبصره (3) الحاقي به ماده مذكور حذف مي‌گردد:
"‌زمان تشكيل مجمع عمومي مالكين اعم از عادي يا فوق‌العاده در مواردي كه توافقنامه‌اي بين مالكين تنظيم نشده است به موجب اكثريت مطلق آراي مالكين‌خواهد بود كه بيش از نصف مساحت تمام سمت‌هاي اختصاصي را مالكيت باشند و در صورت عدم حصول اكثريت مزبور، زمان تشكيل مجمع عموم با تصميم‌حداقل سه نفر از مالكيت تعيين خواهد شد"


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه