عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13765
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/25
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/2/23
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/3/10

‌قانون ايجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعيتي مذكور در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و‌الحاق يك تبصره به ماده 4 قانون مذكور


روابط زیرمجموعه