عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13764
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/24
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دفتر اعطاء نشانهاي دولتي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/20

اصلاح آيين‌نامه اعطاي نشان‌هاي دولتي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 به استناد تبصره ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران‌تصويب نمودند:
‌آيين‌نامه اعطاي نشانهاي دولتي 0‌موضوع تصويب‌نامه شماره .12334ت335 ه مورخ 1369.8.30) به شرح زير اصلاح مي‌شود: