عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13764
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/24
  • تعداد مواد:3
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/3/10
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/3/3

قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب 1354.4.25


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه