عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13759
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/18

جدول جرائم موضوع ماده 2 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي در كليه نقاط كشور به استثناي شهر تهران