عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ معاون امور حقوقي و مجلس وزارت كشور در تاریخ 1371

-

معاونت محترم رياست جمهور در امور حقوقي و مجلس
جدول موضوع بند 3 ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع جرائم تخلفات رانندگي در تهران و شهرستان به پيوست ارسال مي‌گردد،خواهشمند است دستور فرماييد جهت آگاهي مردم و مؤسسات در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران درج گردد.