عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/30

مسافرت وزير امور خارجه به كشور پرتغال

1371.02.30 ـ .9663ت100ه ـ 1371.03.16 ـ 283
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.30 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال‌نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌وزير امور خارجه به كشور پرتغال مسافرت نمايند.